Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Dassel s.r.o.

Společnost Dassel s.r.o. dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů − dále jen GDPR).

Na důkaz naší oddanosti ochraně osobních údajů jsme vypracovali a schválili soubor závazných podnikových směrnic obsahující pravidla upravující tyto naše závazky v oblasti ochrany osobních údajů, a to včetně zásad přenosu osobních údajů a souvisejících práv jednotlivců na soukromí.

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání námi. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 • minimalizovat jejich nutný rozsah,
 • chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 • vymazat je, když už nejsou aktuální a potřeba.
 1. Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů naší společností a práva subjektů těchto osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkaz na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během běžné podnikatelské činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází například při poskytování služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s naší společností, nebo při návštěvách a používání naší webové stránky. Osobní údaje rovněž přijímáme od svých zákazníků za účelem poskytování služeb v jejich zastoupení.

 1. Identita správce osobních údajů:

Hlavním předmětem podnikání společnosti Dassel s.r.o. se sídlem Antala Stška 1859/34, 140 00 Praha 4 (dále jen „Společnost„) je správa budovy č. p. 1859, nacházející se na pozemku parc. č. 129/17, v katastrálním území Krč, obci Praha, známe pod názvem „Dassel“ (dále jen „Budova“) a pronájem kancelářských prostor v této Budově.

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím těchto stránek.

 1. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Kontaktní informace, které nám umožňují komunikaci s Vámi, například jméno, příjmení, titul,, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné adresy, které nám umožní odesílat Vám zprávy, firemní informace a registrační údaje, které nám poskytnete.
 • Jiné údaje v CV uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav, atd.)
 • Informace o vztazích, které nám pomohou při podnikání s Vámi, například typy produktů a služeb, o něž můžete mít zájem.
 • Transakční informace týkající se způsobu, kterým s námi jednáte, včetně nákupů, poptávek, informací o zákaznických účtech, objednacích a kontaktních informací, podrobností fakturačních a finančních údajů, podkladů pro zdanění, historie transakcí a korespondence a informace o způsobu, kterým využíváte naše webové stránky.
 • Identifikační údaje uživatelů a návštěvníků Budovy.
 • Záznamy z průmyslových bezpečnostních kamer vně i uvnitř Budovy.
 1. Právní základy pro zpracování:

Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které společnost provozuje, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • na základě Vašeho souhlasu;
 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy s našimi zákazníky a dodavateli, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka nebo klienta;
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti;
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, případně práv a chráněných zájmů třetích osob

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu smlouvu uzavřeli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy se Společností.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Váš souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 1. Účely zpracování:
 • Plnění smlouvy (zejména nájemních smluv) a poskytování služeb.
 • Správa našich smluvních závazků a probíhajícího vztahu s Vámi, včetně jednání s Vámi, poskytování informací o našich produktech nebo službách a rovněž o zvláštních nabídkách a reklamních akcích.
 • Ochrana majetku a bezpečnosti osob v Budově.
 • Zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a rovněž ochrana naší společnosti proti podvodům.
 • Marketing, rozvoj a zlepšování produktů a služeb společnosti, rozesílání Newsletteru a informování o našich produktech, které pro Vás mohou být relevantní.
 • Správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, vývoj produktů, správa smluv, správa webových stránek, realizace, vedení společnosti, audit, vykazování a dodržování právních předpisů.

Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který byly získány a na základě Vašeho souhlasu nebo jiného z výše uvedených právních základů zpracování.

 1. Příjemci osobních údajů:

Společnosti Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které Společnost spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

 • Dodavatelé (třetí strany): K poskytování nebo provádění našich služeb a funkcí ve Vašem zastoupení můžeme využívat třetí strany. Třetím stranám můžeme zpřístupňovat osobní údaje pouze za účelem poskytování těchto služeb a funkcí a ve Vašem zájmu nebo za účelem naplnění smluvního a licenčního vztahu. S každou třetí stranou je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů tak, aby veškeré zpracovávání těchto osobních údajů probíhalo podle našich pokynů a bylo v souladu s původními účely. Našimi dodavateli jsou zejména:
 • Marketingové agentury
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Poskytovatelé účetních a mzdových služeb
 • Advokátní kanceláře
 • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
 • Externí auditor
 • Finanční a bankovní instituce a případně jiní věřitelé v rámci financování developerských projektů
 • Dle požadavků právních předpisů: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme rovněž zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadováným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám (včetně právních poradců), pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků nebo jinému prosazování našich práv, ochraně našeho majetku nebo práv, majetku či bezpečnosti dalších osob, nebo podle potřeb externího auditu, dodržování pravidel a funkcí podnikového řízení.
 • Sloučení a akvizice: Osobní údaje mohou být předány straně, která získá veškeré nebo část vlastního jmění či aktiv Společnosti nebo jejích obchodních operací v případě prodeje, sloučení, likvidace, rozpuštění nebo jinak.
 • Zpracovatelé osobních údajů (subjekty zajišťující činnost faktického zpracování a uchování osobních údajů)
 1. Mezinárodní přenosy:

Společnost do třetích zemí osobní údaje nepředává.

 1. Vaše práva:

Společnost můžete požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:

 • účelu zpracování;
 • zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
 • příjemci, případně kategoriích příjemců;
 • informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu: Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. na odstranění svých osobních údajů, omezení zpracování údajů týkajících se Vaší osoby, k vyjádření námitky proti zpracovávání a právo na přenos dat.

Souhlas a jeho odvolání:

Na základě souhlasu Společnost Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro marketingové účely. Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů Společnosti berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním, přenosem do zahraničí a použitím takových údajů, ve smyslu, jak je uvedeno v tomto dokumentu. V případech, kdy tak vyžaduje platný právní předpis, budete požádáni o výslovný souhlas.

Odvolání souhlasu: Váš souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Uplatnění výše uvedených práv: Obraťte se na nás prostřednictvím těchto internetových stránek a zde uvedených kontaktů.

V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

 1. Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu, a poté po dobu požadovanou nebo povolenou podle platných zákonů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 1. Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů zákazníků nebo za účelem poskytování požadovaných služeb. Pokud zákazník nestanoví jinak, nakládáme s osobními informacemi, které zpracováváme za své zákazníky, v souladu se svými závazky týkajícími se sdělování a přenosu údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

 1. Naše webové stránky:
 • Soubory cookie, využití dat a podobné nástroje

Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie a nástroje pro analýzu internetového prohlížeče. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.

Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie můžeme používat k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich webových stránek. Soubory cookie je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky, k analytickým účelům. Lze je rovněž používat k řízení funkce a zefektivnění návštěvy uživatele, například zapamatováním jazykových předvoleb, hesel a přihlašovacích údajů. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z Vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve Vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.

Můžeme používat soubory cookie Flash (rovněž jsou známy jako lokální uložené objekty) a podobné technologie k personalizaci a zlepšování Vašeho uživatelského zážitku on-line.

Adobe Flash Player je aplikace, která umožňuje rychlý vývoj dynamického obsahu, jako jsou například videoklipy a animace. Soubory cookie Flash používáme z bezpečnostních důvodů a k ukládání nastavení a předvoleb, podobně jako v případě souborů cookie prohlížeče. Tyto soubory jsou však spravovány prostřednictvím jiného rozhraní, než které poskytuje Váš webový prohlížeč. Informace o správě souborů cookie Flash získáte na webu společnosti Adobe nebo stránce www.adobe.com. Soubory cookie Flash nebo podobné technologie můžeme používat k účelům založeným na chování, nebo k zobrazování inzerce na základě zájmu.

V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostním účelům.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do Vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.

Tam, kde je to požadováno podle platných zákonů, budete požádáni o vyjádření souhlasu s příjmem určitých souborů cookie nebo podobných technologií dříve, než je použijeme či uložíme do Vašeho počítače nebo podobného zařízení.

 • Propojené stránky: Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky naše společnost není povinna hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili spodmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.
 • Děti: Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k prodeji dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.
 • Služba Google Analytics: Pro sledování statistik návštěvnosti webových stránek je používán nástroj Google Analytics sbírající anonymní data o návštěvnících webových stránek. Podrobné podmínky využívání služby Google Analytics naleznete zde: http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html. Další informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na adrese http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Tyto soubory cookie můžete zablokovat pomocí odpovídajících nastavení internetového prohlížeče. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využít funkcí našich webů. Doplněk internetového prohlížeče Google Analytics Opt-out je možné stáhnout na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Služba Google Ads a Sklik: Dále můžeme používat reklamní systém Google Ads a Sklik včetně tzv. remarketingu. Společnosti Google a Seznam v rámci této služby používají soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k distribuci reklam a souvisejících služeb na základě předchozích návštěv portálu. Podrobné podmínky používání služby Google Ads jsou dostupné na stránce https://ads.google.com/intl/cs_cz/home/.
 • Remarketingová technologie Google: Naše weby mohou používat remarketingovou technologii Google. Tato technologie umožňuje zobrazit uživatelům, kteří již navštívili naše on-line služby a projevili zájem, cílenou inzerci na webových stránkách partnerské sítě Google. Obdobně je možné oslovovat uživatele, kteří se podobají návštěvníkům našeho webu. Informace vytvořené souborem cookie týkající se použití webu společnost Google přenese a uloží na serverech ve Spojených státech. Je-li přenášena adresa IP, bude její délka zkrácena na poslední tři číslice. Pomocí souborů cookie je možné analyzovat chování uživatelů na webu a následně tyto informace použít k poskytování cílených doporučení výrobků a inzerci na základě zájmů uživatele. Pokud o příjem cílené inzerce nemáte zájem, můžete zakázat používání souborů cookie pro tyto účely prostřednictvím webu Google na následující adrese: https://www.google.com/settings/ads/. Uživatelé mohou případně zakázat používání souborů cookie třetími stranami na webové stránce Iniciativy pro síťovou ochranu určené pro deaktivaci, která je k dispozici na následující adrese (http://www.networkadvertising.org/ choices/). Upozorňujeme, že společnost Google uplatňuje vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou nezávislé na našich zásadách. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zásady a postupy společnosti Google. Před použitím našich webových stránek se seznamte se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google (https://www.google.com/intl/en/ policies/privacy/).
 • Služba Hotjar: Naše webové stránky také používají Cookies Hotjar. Slouží k zapamatování, zda jste se zúčastnili některého z průzkumů. Chcete-li se odhlásit od Hotjar, přejděte na následující odkaz: https://www.hotjar.com/opt-out.
 1. Automatizované rozhodování:

Neprovádíme automatizované rozhodování.

 1. Úpravy dokumentu Informace o ochraně osobních údajů:

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu Informace o ochraně osobních údajů. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25. 5. 2018